اگر امکان پرداخت اینترنتی ندارید میتوانید از طریق پرداخت به حساب یا کارت به کارت، اقدام به خرید محصولات نمایید


بانك ملي
(سيبا)

: شماره حساب
0216630078002

: شماره 16 رقمي كارت

6037-9913-8786-1820

به نام
حمید ملت


بانك ملت

: شماره حساب
4534595191

: شماره 16 رقمي كارت

6104-3372-1585-0957

به نام
حمید ملت


بانك صادرات
(سپهر)

: شماره حساب
0100022695005

: شماره 16 رقمي كارت

6037-6911-6449-3405

به نام
حمید ملت


بانک سامان

: شماره حساب
824-800-1667488-1

: شماره 16 رقمي كارت

6219-8610-0780-1359

به نام
حمید ملت